Có 1 kết quả:

cao mạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái mũ cao, chỉ chức vị lớn.

Một số bài thơ có sử dụng