Có 1 kết quả:

cao chẩm vô ưu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gối cao nhàn nhã không lo lắng. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Trác đại hỉ viết: Ngô hữu Phụng Tiên, cao chẩm vô ưu hĩ!” 卓大喜曰: 吾有奉先, 高枕無憂矣! (Đệ ngũ hồi) (Đổng) Trác mừng mà nói rằng: Ta được Phụng Tiên thì cứ gối cao đầu mà ngủ không lo gì nữa!