Có 1 kết quả:

cao tiêu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dựng cây nêu để ghi nhớ, chỗ cao nhất gọi là “tiêu” 標.
2. Cành cao, cây cao.
3. Phiếm chỉ vật đứng cao chót vót.
4. Tỉ dụ nhân phẩm cao thượng. ◎Như: “phong phạm cao tiêu” 風範高標.
5. Tỉ dụ người xuất loại bạt tụy.
6. Tỉ dụ trình độ cao xa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái niêu cao. Chỉ sự vượt khỏi bậc tầm thường.

Một số bài thơ có sử dụng