Có 1 kết quả:

cao đệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thi đậu hạng cao.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hạng cao. Đậu hạng cao.

Một số bài thơ có sử dụng