Có 1 kết quả:

cao lương tửu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rượu nấu bằng hạt kê.