Có 1 kết quả:

cao cấp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bậc trên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bậc cao. Bậc trên.