Có 1 kết quả:

cao cử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bay cao. ◇Giả Nghị 賈誼: “Đăng thương thiên nhi cao cử hề, Lịch chúng san nhi nhật viễn” 登蒼天而高舉兮, 歷眾山而日遠 (Tích thệ 惜誓).
2. Đi xa. ◇Đông Phương Sóc 東方朔: “Kim tiên sanh suất nhiên cao cử, viễn tập Ngô địa” 今先生率然高舉, 遠集吳地 (Phi hữu tiên sanh luận 非有先生論).
3. Lui về ở ẩn. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Ninh siêu nhiên cao cử dĩ bảo chân hồ?” 寧超然高舉以保真乎 (Sở từ 楚辭, Bốc cư 卜居).
4. Qua đời, chết. ◇Lưu Đại Khôi 劉大櫆: “Tử cao cử dĩ li quần, dư tác cư nhi quả úy” 子高舉以離群, 余索居而寡慰 (Tế Trương Nhàn Trung văn 祭張閑中文).
5. Ngẩng cao, nâng cao. ◇Tư Mã Quang 司馬光: “Nhất thanh cao cử nhĩ mục tỉnh, tứ viễn quần âm giai tích dịch” 一聲高舉耳目醒, 四遠群陰皆辟易 (Triều kê tặng vương lạc đạo 朝雞贈王樂道).
6. Tăng cao (vật giá).
7. Hành vi vượt xa phàm tục.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bay cao — Cũng chỉ sự ẩn dật.

Một số bài thơ có sử dụng