Có 1 kết quả:

cao hạnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đức độ lớn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đức độ lớn.