Có 1 kết quả:

cao luận

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nghị bàn cao rộng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bàn bạc việc lớn lao. Cũng nói Cao đàm, Hoặc Cao đàm khoát luận ( nói cao bàn rộng ).