Có 1 kết quả:

cao túc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngựa hay, tuấn mã. § Đời Hán, ngựa trạm chạy đưa thư phân làm ba hạng: “cao túc” 高足, “trung túc” 中足 và “hạ túc” 下足.
2. Tiếng mĩ xưng để gọi con em, đồ đệ người khác. § Còn gọi là “thượng túc” 上足. ☆Tương tự: “học sanh” 學生.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ học trò tài giỏi. Như Cao đệ — Người tài giỏi — Nhanh chân, tới trước, làm trước.

Một số bài thơ có sử dụng