Có 1 kết quả:

cao đạo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vết cao, nói về sự hành chỉ của người ở ẩn.
2. Ở ẩn.
3. Siêu việt.