Có 2 kết quả:

cao licao ly

1/2

cao li

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên cũ của nước Triều Tiên ( korea, corée ), nay bao gồm Đại Hàn và Bắc Hàn.

Một số bài thơ có sử dụng

cao ly

phồn thể

Từ điển phổ thông

nước Cao Ly (Triều Tiên)

Từ điển trích dẫn

1. Tên cũ của nước “Triều Tiên” 朝鮮, nay bao gồm “Đại Hàn” 大韓 và “Bắc Hàn” 北韓.

Một số bài thơ có sử dụng