Có 1 kết quả:

qua kết

1/1

qua kết

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

búi tóc chải ở hai bên đầu