Có 1 kết quả:

bằng quái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu tóc rối bù. Cũng nói là Bằng tung 鬅鬆.