Có 2 kết quả:

tranh nanhtranh ninh

1/2

tranh nanh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tóc rối bời, râu ria bờm xờm

tranh ninh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tóc rối bời, râu ria bờm xờm