Có 1 kết quả:

huých tường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ sự bất hoà giữa anh em trong nhà.