Có 1 kết quả:

đấu lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

So hơn thua bằng sức mạnh thể chất.