Có 1 kết quả:

đấu khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cãi nhau. Cãi lộn.