Có 1 kết quả:

sưởng mậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói về cây cối nảy nở tươi tốt.