Có 1 kết quả:

uất kết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tích chứa thắt buộc trong lòng, không bày tỏ ra được.