Có 1 kết quả:

quỷ công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc khéo léo, giỏi giang, người thường khó lòng làm nỗi ( ý nói chỉ có ma quỷ mới làm nỗi ).

Một số bài thơ có sử dụng