Có 1 kết quả:

quỷ thị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chợ họp ban đêm, người đi chợ như những bóng ma, khiến chợ như chợ ma.

Một số bài thơ có sử dụng