Có 1 kết quả:

quỷ thuật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái tài khéo giả dối, không có thật, giống như tài của ma.