Có 1 kết quả:

quỷ kế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự bàn tính hay, khéo, không ai biết ( như là của ma ).

Một số bài thơ có sử dụng