Có 1 kết quả:

quỷ thoại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói vô căn cứ, không đáng tin.