Có 1 kết quả:

quỷ quyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Biến hoá trăm đường, không lường được, như ma vậy.