Có 1 kết quả:

hồn bất phụ thể

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hồn không nương vào xác, ý nói rất sợ hãi, sợ hết hồn.