Có 1 kết quả:

hồn bạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm lụa trắng thắt thành hình người, để hồn người chết nương vào ( dùng trong đám tang ).