Có 1 kết quả:

hồn xa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chiếc xe riêng trong đám tang, trên để áo mũ của người chết, coi như người chết ngồi trong xe. Như Linh xa.