Có 1 kết quả:

ma uẩn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bà đồng, bà bóng.