Có 1 kết quả:

ma giáo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tôn giáo làm say mê lòng người mà hại người — Đường lối xảo trá hại người.