Có 1 kết quả:

ma tuý

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Say đắm mê mẩn — Chỉ chung các chất độc hại gây ra nghiện ngập không dứt bỏ được.