Có 1 kết quả:

ma quỷ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung những hồn người chết về phá hoại người sống.