Có 1 kết quả:

yểm mị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài ma quái hiện ra trong giấc mơ — Dùng phép thuật ma quỷ để hại người khác.