Có 1 kết quả:

ngư ương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cá con vừa mới nở.