Có 1 kết quả:

ngư can du

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dầu gan cá, một thứ thuốc bổ.