Có 1 kết quả:

ngư lôi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái bom được phóng ngầm dưới nước để phá tàu của địch, giống hình con cá.