Có 1 kết quả:

ngư lân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vảy cá — Nhiều lắm.

Một số bài thơ có sử dụng