Có 1 kết quả:

án khang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cá biển, mình tròn dẹp như cái dĩa, miệng rộng, tên khoa học là Lophiomus Stétigerus.