Có 1 kết quả:

quan quan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trừng trừng (mắt mở). ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Chí tam canh dĩ hậu, thượng sàng ngọa hạ, lưỡng nhãn quan quan, trực đáo ngũ canh, phương tài mông lông thụy khứ” 至三更以後, 上床臥下, 兩眼鰥鰥, 直到五更, 方纔朦朧睡去 (Đệ tứ thập bát hồi) Cho đến hết canh ba mới lên giường nằm, hai mắt trừng trừng cho đến canh năm mới chập chờn ngủ được một chút.
2. Dáng buồn rầu không ngủ. ◇Lí Thương Ẩn 李商隱: “Ki tự quan quan dạ cảnh xâm, Cao song bất yểm kiến kinh cầm” 羈緒鰥鰥夜景侵, 高窗不掩見驚禽 (Túc Tấn Xương đình văn kinh cầm 宿晉昌亭聞驚禽) Nỗi niềm lữ thứ buồn không ngủ, bóng đêm lấn dần, (Từ) cửa sổ cao không khép nhìn chim hoảng hốt.

Một số bài thơ có sử dụng