Có 1 kết quả:

ngạc ngư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con cá sấu. Văn tế cá sấu của Hàn Thuyên có câu: » Ngạc ngư kia hỡi mày có hay «.