Có 1 kết quả:

điểu táng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tục Mông Cổ thời xưa, người chết được đem treo lên cây trong rừng cho chim rỉa hết thịt, gọi là Điểu táng.