Có 1 kết quả:

phù châu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chiếc thuyền nhỏ, bơi nhanh.

Một số bài thơ có sử dụng