Có 1 kết quả:

cưu hợp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tập hợp, triệu tập.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tụ họp lại.