Có 1 kết quả:

cưu cư thước sào

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chim cưu ở tổ chim thước. Tỉ dụ không phải khó nhọc mà được hưởng sẵn chỗ tốt. § Cũng nói là: “cưu chiếm thước sào” 鳩佔鵲巢.