Có 1 kết quả:

cưu liễm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Họp dân lại để thu thuế.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gom dân, tổ chức cuộc sống cho yên ổn và đánh thuế. Nhiệm vụ của vị quan khai cương lập ấp thời xưa.