Có 1 kết quả:

phượng đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nết tốt, cao đẹp, vì chim phượng được coi là loài linh điểu.