Có 1 kết quả:

phượng kiều

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vật cài đầu của đàn bà con gái thời xưa — Như Phượng đầu hài 鳳頭鞋.