Có 1 kết quả:

phượng liễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kiệu, hoặc xe có hình chim phượng, của vua và hoàng gia. Đoạn trường tân thanh có câu: » Sẵn sàng phượng liễn loan nghi, hoa quan dấp dới hà y rõ ràng «.

Một số bài thơ có sử dụng