Có 1 kết quả:

phượng đầu hài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giầy đàn bà đi thời xưa, mũi giầy cong lên, thêu hình chim phượng.

Một số bài thơ có sử dụng